System nagród i kar w SP3

System nagród i kar w SP3


I Uczeń szkoły podstawowej może otrzymać nagrody za:

 1. wyniki w nauce,
 2. osiągnięcia sportowe, artystyczne,
 3. udział w życiu szkoły – pracę w Samorządzie Uczniowskim i innych organizacjach szkolnych,
 4. działalność na rzecz środowiska, wolontariat,
 5. wybitne osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,
 6. postawę pro społeczną – koleżeńskość, pomoc innym uczniom.

II Nagrody przyznawane są przez wychowawcę klasy, opiekunów organizacji szkolnych, Radę Rodziców, Kapitułę Szkolnego Festiwalu Nauki (tworzą ją osoby odpowiedzialne za realizację projektu w danym roku szkolnym) i dyrektora szkoły podstawowej. Przyznający nagrody w razie potrzeby konsultuje się z nauczycielami uczącymi danego ucznia.

III Przewidziane są następujące formy nagród:

 1. świadectwo z wyróżnieniem,
 2. stypendium motywacyjne za osiągnięcia naukowe oraz sportowe,
 3. nagroda książkowa lub rzeczowa, dyplom, puchar,
 4. tytuł „Mistrza” z poszczególnych dziedzin nauki przyznawany na Szkolnym Festiwalu Nauki i tytuł „Najlepszego Sportowca” przyznawany podczas Plebiscytu na najlepszego Sportowca. Umieszczenie nazwisk (zdjęć) nagradzanych osób w gablocie szkolnej,
 5. statuetka dla najlepszego absolwenta,
 6. pochwała ustna wychowawcy na forum klasy,
 7. pochwała ustna dyrektora na forum klasy lub szkoły,
 8. publikacja osiągnięć ucznia na stronie internetowej szkoły,
 9. list pochwalny wychowawcy klasy do rodziców wyróżnionego ucznia,
 10. list gratulacyjny, wręczany przez dyrektora szkoły rodzicom wyróżnionego ucznia na forum szkoły,
 11. podziękowania dla rodziców podczas spotkań z rodzicami.

 

IV Sposoby i formy dokumentowania nagród:

1.   Pochwały zapisywane są przez nauczyciela w specjalnym zeszycie zakładanym corocznie przez wychowawcę.

2.   Zgromadzone pochwały są podstawą do udzielenia nagrody.

3.   Każda przyznana nagroda winna być odnotowana: w dokumentacji wychowawcy klasy i arkuszu ocen ucznia.

 

V Ustalenia dodatkowe:

 1. Wychowawca, opiekun organizacji szkolnej, Kapituła Szkolnego Festiwalu Nauki, Komisja Plebiscytu na najlepszego Sportowca lub dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić o przyznaniu uczniowi nagrody w innej formie.
 2. Fakt uznania przez ucznia nagrody powinien być odnotowany w dzienniku danej klasy lub arkuszu ocen.
 3. O fakcie przyznania nagrody wychowawca klasy informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) w formie ustnej.
 4. Nagrody rzeczowe są finansowane z budżetu szkoły lub z funduszy przekazanych przez sponsorów i wręczane uczniowi na forum szkoły.

 

VI Uczeń szkoły podstawowej może otrzymać karę za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły oraz wewnątrzszkolnych regulaminów i zarządzeń wydanych na jego podstawie.

 

VII Kara może być zastosowana po uprzednim wysłuchaniu racji zainteresowanych stron.

 

VIII Kary udzielane są uczniowi przez wychowawcę klasy, dyrektora szkoły lub komisję dyscyplinarną na wniosek opiekuna organizacji szkolnej, nauczycieli i pracowników szkoły.

 

IX Przewidziane są następujące formy kar:

 

1. Formy kar udzielanych przez wychowawcę:

a. upomnienie słowne przez wychowawcę lub innego nauczyciela na forum klasy,

b. powiadomienie pisemne rodziców lub opiekunów o nieodpowiednim zachowaniu ucznia,

c. pisemna nagana wychowawcy klasy umieszczona w arkuszu ocen.

 

2. W przypadku drastycznego nieprzestrzegania regulaminu uczniowskiego oraz nieskuteczności kar nakładanych przez wychowawcę powoływana jest komisja dyscyplinarna. W jej skład wchodzą: przedstawiciel dyrekcji szkoły, pedagog szkolny, wychowawca, członek Rady Samorządu Uczniowskiego.

 

3. Formy kar udzielanych przez komisję dyscyplinarną:

a) zakaz uczestnictwa w niektórych imprezach szkolnych np. dyskotekach szkolnych i wycieczkach,

b) zawieszenie przez wychowawcę klasy, Radę Samorządu Uczniowskiego lub dyrektora szkoły w pełnieniu funkcji społecznych lub zakaz uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych odbywających się w szkole – kółka, zajęcia sportowe,

c) nagana dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy lub nauczyciela w obecności rodziców ucznia z jednoczesnym wpisem do arkusza ocen,

d) przeniesienie do równoległej klasy po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, za zgodą dyrektora szkoły,

e) przeniesienie ucznia do innej szkoły na wniosek dyrektora szkoły, złożony do Kuratora Oświaty,

f) przekazanie informacji o udzielonej uczniowi formie kary za czyn niezgodny z regulaminem uczniowskim do gimnazjum,

g) zawieszenie ucznia w prawach do reprezentowania szkoły w konkursach, zawodach sportowych, na czas określony,

h) odpowiedzialność materialna za poczynione szkody,

i) uczeń, który został ukarany przez komisję dyscyplinarną, nie może uzyskać stypendium sportowego ani naukowego w danym semestrze.

 

X Ustalenia dodatkowe:

 1. O każdym przypadku nałożenia kary na ucznia, szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) w terminie do 14 dni.
 2. Niezależnie od nałożonej kary, łamanie przez ucznia praw zawartych w statucie szkoły będzie miało wpływ na obniżenie oceny zachowania.
 3. W przypadkach pedagogicznie uzasadnionych i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej szkoły podstawowej można stosować inne kary od wymienionych       w pkt. VII, jeżeli nie są one sprzeczne z prawem.
 4. Kary pozbawiające uczniów możliwości korzystania z niektórych praw ucznia wymierzane są na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
 5. W przypadku naruszenia przez ucznia prawa dyrektor szkoły powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) i jednocześnie Policję.
 6. W przypadku korzystania z telefonu w czasie lekcji nauczyciel przekazuje telefon do sekretariatu szkoły i po jego odbiór zgłasza się rodzic dziecka.
 7. Możliwe jest też udzielenie decyzją Rady Pedagogicznej kary zbiorowej dla całej klasy przez zawieszenie w udziale w dyskotekach, zabawach klasowych i szkolnych, wycieczkach i innych imprezach organizowanych przez szkołę za nieprzestrzeganie postanowień Statutu Szkoły i nieprzestrzeganie obowiązków ucznia.

XI Sposoby i formy dokumentowania kar:

1. Niewłaściwe zachowania ucznia zapisywane są przez nauczyciela w formie uwag w specjalnym zeszycie, zakładanym corocznie przez wychowawcę klasy.

2. Zgromadzone uwagi są podstawą do wymierzania kar przez wychowawcę klasy, bądź wnioskowania przez niego do organów szkoły o nałożeniu kar wyższych, pozostających w gestii komisji dyscyplinarnej.

3. Każda wymierzona kara winna być odnotowana:

a) w dokumentacji wychowawcy klasy (dziennik lekcyjny),

b) w arkuszu ocen ucznia.

4. Kara nagany wychowawcy klasy oraz nagana dyrektora szkoły są udzielane uczniowi w formie pisemnej na druku przygotowanym przez szkołę.

5.  Dokument podpisuje odpowiednio wychowawca lub dyrektor szkoły oraz rodzic (opiekun prawny ucznia) i uczeń

 

  XII Tryb odwołania się od wymierzonych kar:

  1. W przypadku kar nałożonych przez wychowawcę klasy, uczniowi przysługuje prawo odwołania się w formie pisemnej z uzasadnieniem w terminie 7 dni do dyrektora szkoły.
  2. Decyzja dyrektora szkoły oraz organu nadzorującego po odwołaniu jest ostateczna.
  3. W sprawach spornych, po wyczerpaniu wszystkich innych form odwoławczych, dotyczących zasadności udzielania uczniowi kary rodzice (prawni opiekunowie) mogą zwrócić się o wyjaśnienie sytuacji do Rzecznika Praw Dziecka.

  Samorząd Uczniowski

  Gazetka Szkolna

  Matematyka bez granic

  SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

  Patron szkoły

  Certyfikaty