Prawa i obowiązki ucznia

1. Uczeń ma prawo do :

a/ właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

b/ opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowania jego godności,

c/ korzystania z pomocy doraźnej w szczególnych przypadkach losowych zwracając się do Rady Rodziców,

d/ życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,

e/ swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych -jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

f/ rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

g/ sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

h/ pomocy w przypadku trudności w nauce,

i/ korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego, zawodowego,

j/ korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

k/ wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole,

i/ nauczania indywidualnego (wg odrębnych przepisów).

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły, a zwłaszcza dotyczących;

a/ systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,

b/ przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

c/ odpowiedzialność za życie , zdrowie własne i innych oraz higienę i rozwój,

d/ dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.

3. Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary.


1. Uczeń otrzymuje nagrody za :

a/ rzetelną naukę i wzorowe zachowanie w szkole i poza nią,

b/ wyróżniającą pracę społecznie użyteczną,

c/ znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, artystycznych, zawodach sportowych, turniejach itp.

2. Nagrody indywidualne:

a/ pochwała wychowawcy,

b/ pochwała dyrektora szkoły,

c/ nagroda książkowa lub rzeczowa,

d/ nagroda książkowa, jeżeli uczeń osiągnął średnią ocen 4,75 lub wyższą,

e/ wyróżnienie za współzawodnictwo klasowe,

f/ list pochwalny do rodziców,

3. Ucznia karze się za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły i regulaminów:

a/ upomnieniem lub naganą wychowawcy klasy,

b/ upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły,

c/ upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły udzieloną publicznie wobec uczniów,

d/ skreśleniem z listy uczniów danej klasy i przeniesienie do klasy równoległej,

e/ przeniesieniem do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty.

4. Przypadki kwalifikujące się do przeniesienia do innej szkoły;

a/ za stałe nieprzestrzeganie zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, używania narkotyków,

b/ rażące naruszanie dyscypliny i bezpieczeństwa innych uczniów – wysoka absencja

(50% opuszczonych nieusprawiedliwionych godzin w ciągu semestru),

c/ za konflikt z prawem – kradzieże, bójki itp.

5. Tok postępowania w przypadku ucznia kwalifikującego się do przeniesienia Go do innej szkoły:

a/ wniosek do rady pedagogicznej stawia wychowawca klasy, który przedstawia wszystkie oddziaływania wychowawcze i ich skutki oraz zastosowane dotąd kary przewidziane statutem,

b/ z wnioskiem powinien być zapoznany uczeń i jego rodzice,

c/ uczniowi lub jego rodzicom przysługuje prawo ubiegania się o poręczenie samorządu klasowego,

d/ Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę upoważniającą dyrektora do złożenia wniosku do Kuratora Oświaty o wyrażenie zgody na przeniesienie ucznia do innej szkoły.

6. Postanowienia końcowe:

a/ nagrody i kary opiekun odnotowuje w dzienniku lekcyjnym (arkuszu ocen) powiadamia o nich rodziców ucznia,

b/ uczniowi przysługuje prawo odwołania się od kary,

c/ w szkole obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania kar naruszających nietykalność i godność osobistą ucznia.

System kar i nagród w Gimnazjum nr 3 w Sulechowie

I.  Uczeń gimnazjum może otrzymać nagrody za:

a)      wyniki w nauce,

b)      osiągnięcia sportowe, artystyczne,

c)      udział w życiu szkoły – pracę w Samorządzie Uczniowskim i innych organizacjach szkolnych,

d)     działalność na rzecz środowiska, wolontariat,

e)      wybitne osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych,

II.   Nagrody przyznawane są przez wychowawcę klasy, opiekunów organizacji szkolnych, Radę Rodziców, Kapitułę Szkolnego Festiwalu Nauki i dyrektora gimnazjum. Przyznający nagrody w razie potrzeby konsultuje się z nauczycielami uczącymi danego ucznia.

III. Przewidziane są następujące formy nagród:

a)      świadectwo z wyróżnieniem,

b)      stypendium motywacyjne za osiągnięcia naukowe oraz sportowe,

c)      wyjazd sponsorowany,

d)     nagroda książkowa lub rzeczowa, dyplom, puchar,

e)       tytuł „Mistrza” z poszczególnych dziedzin nauki przyznawany na Szkolnym Festiwalu Nauki i tytuł  „Najlepszego Sportowca” przyznawany podczas Plebiscytu na najlepszego Sportowca. Umieszczenie nazwisk (zdjęć) nagradzanych osób w gablocie szkolnej,

f)          statuetka dla najlepszego absolwenta,

g)      pochwała ustna wychowawcy na forum klasy,

h)      pochwała ustna dyrektora na forum klasy lub szkoły,

i)           publikacja osiągnięć ucznia na stronie internetowej szkoły,

j)           list pochwalny wychowawcy klasy do rodziców wyróżnionego ucznia,

k)      list gratulacyjny, wręczany przez dyrektora szkoły rodzicom wyróżnionego ucznia na forum szkoły,

l)          podziękowania dla rodziców podczas spotkań z rodzicami.

IV. Sposoby i formy dokumentowania nagród:

 1. Pochwały zapisywane są przez nauczyciela w specjalnym zeszycie zakładanym corocznie przez wychowawcę.
 2. Zgromadzone pochwały są podstawą do udzielenia nagrody.
 3. Każda przyznana nagroda winna być odnotowana: w dokumentacji wychowawcy klasy i arkuszu ocen ucznia.

V. Ustalenia dodatkowe:

 1. Wychowawca, opiekun organizacji szkolnej, Kapituła Szkolnego Festiwalu Nauki, Komisja Plebiscytu na najlepszego Sportowca lub dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może postanowić o przyznaniu uczniowi nagrody w innej formie.
 2. Fakt uznania przez ucznia nagrody powinien być odnotowany w dzienniku danej klasy lub arkuszu ocen.
 3. O fakcie przyznania nagrody wychowawca klasy informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 4. Nagrody rzeczowe są finansowane z budżetu szkoły lub z funduszy przekazanych przez sponsorów i wręczane uczniowi na forum szkoły.

VI. Uczeń gimnazjum może otrzymać karę za nieprzestrzeganie Statutu Szkoły oraz wewnątrzszkolnych regulaminów i zarządzeń wydanych na jego podstawie.

VII. Kara może być zastosowana po uprzednim wysłuchaniu racji zainteresowanych stron.

VIII. Kary udzielane są uczniowi przez wychowawcę klasy, dyrektora szkoły lub komisję dyscyplinarną na wniosek opiekuna organizacji szkolnej, nauczycieli i pracowników szkoły.

IX. Przewidziane są następujące formy kar:

1. Formy kar udzielanych przez wychowawcę:

a)      upomnienie słowne przez wychowawcę lub innego nauczyciela na forum klasy,

b)      powiadomienie pisemne rodziców lub opiekunów o nieodpowiednim zachowaniu ucznia,

c)      pisemna nagana wychowawcy klasy umieszczona w arkuszu ocen.

2. W przypadku drastyczniejszych przewinień oraz nieskuteczności  kar nakładanych przez wychowawcę powoływana jest komisja dyscyplinarna. W jej skład wchodzą: przedstawiciel dyrekcji szkoły, pedagog szkolny, wychowawca, członek Rady Samorządu Uczniowskiego.

3. Formy kar udzielanych przez komisję dyscyplinarną:

a) praca społeczna na rzecz szkoły – wykonanie pracy poprzedzone będzie poinformowaniem rodziców o jej nałożeniu,

–        w zależności od przewinienia ucznia, komisja dyscyplinarna   porozumieniu ustala liczbę godzin do odpracowania na rzecz szkoły,

–        maksymalna liczba godzin prac społecznych (za jedno wykroczenie) wynosi 10,

–        prace są wykonywane pod nadzorem pracownika obsługi oraz wyznaczonego nauczyciela po zajęciach lekcyjnych,

uczeń otrzymuje kartę pracy (wzór w załączniku), na podstawie której rozlicza się przed wychowawcą,

b) zakaz uczestnictwa w niektórych imprezach szkolnych np. dyskotekach szkolnych i wycieczkach,

c)  zawieszenie przez wychowawcę klasy, Radę Samorządu Uczniowskiego lub dyrektora szkoły w pełnieniu funkcji społecznych lub zakaz uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych,

d)  nagana dyrektora szkoły na wniosek wychowawcy lub nauczyciela w obecności rodziców           ucznia z jednoczesnym wpisem do akt,

d)     przeniesienie do równoległej klasy po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,

e)        przeniesienie ucznia do innej szkoły na wniosek dyrektora szkoły, złożony do Kuratora Oświaty,

f)          przekazanie informacji o udzielonej uczniowi formie kary za czyn szczególnie szkodliwy społecznie do szkoły ponadgimnazjalnej,

g)      zawieszenie ucznia w prawach do reprezentowania szkoły na czas określony,

h)      odpowiedzialność materialna za poczynione szkody,

i)           uczeń, który został ukarany przez komisję dyscyplinarną, nie może uzyskać stypendium sportowego ani naukowego w danym semestrze.

X. Ustalenia dodatkowe:

 1. O każdym przypadku nałożenia kary na ucznia, szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) w terminie do 14 dni.
 2. Niezależnie od nałożonej kary, łamanie przez ucznia praw zawartych w statucie szkoły będzie miało wpływ na obniżenie oceny zachowania.
 3. W przypadkach pedagogicznie uzasadnionych i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej gimnazjum można stosować inne kary od wymienionych w pkt. VII, jeżeli nie są one sprzeczne z prawem.
 4. Kary pozbawiające uczniów możliwości korzystania z niektórych praw ucznia wymierzane są na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
 5. W przypadku naruszenia przez ucznia prawa dyrektor szkoły powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) i jednocześnie Policję.
 6. W przypadku korzystania z telefonu w czasie lekcji nauczyciel przekazuje telefon do sekretariatu szkoły i po jego odbiór zgłasza się rodzic dziecka.
 1. Możliwe jest też udzielenie decyzją Rady Pedagogicznej kary zbiorowej dla całej klasy przez zawieszenie w udziale w dyskotekach, zabawach klasowych i szkolnych, wycieczkach i innych imprezach organizowanych przez szkołę za nieprzestrzeganie postanowień Statutu szkoły i nieprzestrzeganie obowiązków ucznia.

XI. Sposoby i formy dokumentowania kar:

 1. Niewłaściwe zachowania ucznia zapisywane są przez nauczyciela w formie uwag

w specjalnym zeszycie, zakładanym corocznie przez wychowawcę klasy.

 1. Zgromadzone uwagi są podstawą do wymierzania kar przez wychowawcę klasy, bądź wnioskowania przez niego do organów szkoły o nałożeniu kar wyższych, pozostających

w gestii komisji dyscyplinarnej.

 1. Każda wymierzona kara winna być odnotowana:

a)      w dokumentacji wychowawcy klasy (dziennik lekcyjny),

b)      w arkuszu ocen ucznia.

 1. Kara nagany wychowawcy klasy oraz nagana dyrektora szkoły są udzielane uczniowi

w formie pisemnej na druku przygotowanym przez szkołę. Dokument podpisuje odpowiednio wychowawca lub dyrektor szkoły oraz rodzic (opiekun prawny ucznia)

i uczeń.

XII. Tryb odwołania się od wymierzonych kar:

 1. W przypadku kar nałożonych przez wychowawcę klasy, uczniowi przysługuje prawo odwołania się w formie pisemnej z uzasadnieniem w terminie 7 dni do dyrektora szkoły.
 1. Decyzja dyrektora szkoły oraz organu nadzorującego po odwołaniu jest ostateczna.

10.  W sprawach spornych, po wyczerpaniu wszystkich innych form odwoławczych, dotyczących zasadności udzielania uczniowi kary rodzice (prawni opiekunowie) mogą zwrócić się o wyjaśnienie sytuacji do Rzecznika Praw Dziecka.

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Certyfikaty