Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów.

Projekt – „Dasz Radę” – zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych.

Prowadząca: Agnieszka Wesołowska , III a

Uczniowie spotykają się na zajęciach od 10 września 2012r. Poszerzają swoją wiedzę matematyczno-przyrodniczą. Rozwiązują zadania nietypowe, które treścią i stopniem trudności wykraczają poza podstawę programową. Uczą się zastosowania matematyki i przyrody w praktyce. Przygotowują się do konkursów matematycznych i przyrodniczych. Brali udział w konkursie matematycznym „Orły Sypendiada”. Następnym sprawdzianem umiejętności matematycznym będzie konkurs „Kangur”. Zmierzą się również w konkursie przyrodniczym –  „Ekoplaneta”. Uczniowie chętnie przychodzą na zajęcia i pracują z dużym zapałem. Z niecierpliwością czekają na pomoce dydaktyczne.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie,szczególnie uzdolnionych,ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematycznych i przyrodniczych.

Prowadząca: Bożena Rakowska, Ia

W ramach projektu EFS „ Dasz radę” uczniowie klasy I a uczestniczą w zajęciach rozwijających zainteresowania matematyczno  – przyrodnicze. Uczniowie rozwiązują zadania metodami dyplomacji, kruszeni i stacji. Rozwijają pamięć i logiczne myślenie. Uczą się wrażliwości na problemy przyrodnicze i sytuacje matematyczne.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie,szczególnie uzdolnionych,ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematycznych i przyrodniczych.

Prowadząca: Alicja Walicka, II c.

W ramach projektu „Dasz radę” uczniowie klasy II c SP nr 3 uczestniczą w zajęciach rozwijających zainteresowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych. Na zajęciach tych mają możliwość rozwijania swych umiejętności matematycznych i przyrodniczych w trakcie rozwiązywania różnorodnych zadań. Chętnie korzystają z oferowanych im gier komputerowych, dzięki którym poszerzają swą wiedzę przyrodniczą oraz doskonalą umiejętności rachunkowe.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie,szczególnie uzdolnionych,ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematycznych i przyrodniczych.

Prowadząca: Elżbieta Kiełbasa, II a.

Na zajęcia uczęszcza 4 uczniów.Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania z matematyki i przyrody.

Na zajęciach tych uczniowie zapoznają się z życiem i przyrodą,zapoznają się z różnymi zjawiskami

przyrodniczymi,rozwijają zdolności poznawcze i umiejętności działania,kształtują postawy i umiejętności

w kontaktach z ludźmi i obcowaniu z przyrodą. Zdobywają orientację w różnorodności świata roślin i

zwierząt,kształtują więzi emocjonalne z przyrodą- wrażliwości na ich piękno,uczą się szanować przyrodę.

Uświadamiają sobie role człowieka  w przekształcaniu przyrody.Zajęcia te również przyczyniają się

do wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów ich ogólnych zdolności poznawczych i samodzielnego

logicznego myślenia. Zajęcia te uczą sumiennej pracy własnej i współdziałania w zespole oraz

przyczyniają się do wyrabiania pożądanych postaw i cech takich jak koncentracja,wytrwałość w

przezwyciężaniu trudności.Rozwijają umiejętności posługiwania się metodami matematycznymi w życiu

oraz umiejętności ich opisywania za pomocą schematów obrazowych i symboli matematycznych,

aktywności twórczej i matematycznych zainteresowań.Przygotowują również do zdobycia umiejętności

czytania i rozumienia tekstów matematycznych.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie,szczególnie uzdolnionych,ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematycznych i przyrodniczych.

Prowadząca: Teresa Czerniawska

Uczniowie klasy IIb uczestniczą w zajęciach szkolnych rozwijających zainteresowania przyrodnicze i poszerzających umiejętności matematyczne. Wspólnie, ze wsparciem nauczyciela prowadzącego, pokonują trudności, poznają nowe doświadczenia, uczą się wytrwałości w pracy, systematyczności, logicznego myślenia i wzajemnej współpracy. Takie działania zapewniają wszechstronny rozwój ich osobowości. Zdrowa rywalizacja i powiększanie indywidualnej puli punktów dają bardzo dobre efekty tych wspólnych działań i przygotowują je do udziału w trudnych konkursach.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie zdolnych matematycznie i przyrodniczo ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.

Prowadząca: Dorota Bieława

W ramach projektu EFS „Dam Radę”, uczniowie kl. III b bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach rozwijających zainteresowania matematyczno-przyrodnicze. Zajęcia te pozwalają poznać dzieciom wiele ciekawych i nieznanych przez nie zjawisk oraz kształtują umiejętności matematyczne potrzebne w sytuacjach życiowych i edukacji szkolnej.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie zdolnych matematycznie i przyrodniczo ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.

Prowadząca: Dorota Wieczorek

Dzieci z klasy I D uczestniczą w zajęciach rozwijających zdolności matematyczno – przyrodnicze. Mają okazję poznawać i wyjaśniać pojęcia i zjawiska przyrodnicze, rozwiązywać trudniejsze zadania matematyczne, rozwijać logiczne myślenie. Mają możliwość poznawania gier i zabaw matematycznych : Bingo, klocki PUS, Sudoku.


Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie zdolnych matematycznie i przyrodniczo ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.

Prowadząca: Elżbieta Żok

Uczniowie kl. Ib bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach. Dzięki różnorodności zadań z ochotą podejmują kolejne działania. Treści dostosowane są do indywidualnych potrzeb uczniów. Uczą umiejętności czytania tekstu matematycznego, wykorzystywania i zastosowania zdobytych umiejętności w różnych sytuacjach życiowych. Tematy zajęć realizowane są poprzez gry i zabawy, które zachęcają dzieci do pracy. Zastosowanie pomocy pozyskanych w ramach projektu wpłynęło na zwiększenie ich atrakcyjności.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie zdolnych matematycznie i przyrodniczo ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.

Prowadząca: Maria Benysek

Celem głównym tych zajęć jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań matematyką i przyrodą; poszerzenie i pogłębienie wiedzy matematyczno- przyrodniczej ucznia.  Uczniowie chętnie uczestniczą w  zajęciach, cieszą się one dużym zainteresowaniem. W ramach projektu uczniowie rozwiązują zadania nietypowe i standardowe, doskonalą rachunek pamięciowy. Stosowane są różnego rodzaju gry i zabawy dydaktyczne. Dzięki nim  rozwijają osobowość uczniów, ich procesy poznawcze( pamięć, logiczne myślenie, spostrzeganie, wyobraźnię). Pobudzają aktywność twórczą, uczą współdziałania i współodpowiedzialności. Gry dostarczają przyjemnych doznań, które budzą pozytywną motywację do nauki.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie zdolnych matematycznie i przyrodniczo ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.

Prowadząca: Bożena Kondratowicz

Uczniowie z klasy III „D” chętnie i systematycznie uczestniczą w zajęciach. Zdobytą tam wiedzą dzielą się z innymi w trakcie zajęć dydaktycznych oraz wykorzystują ją na różnorodnych konkursach, zarówno tych wewnątrzszkolnych jak i regionalnych czy nawet ogólnopolskich. Pozyskane w ramach projekty pomoce dydaktyczne w znaczącym stopniu wpłynęły na wzrost atrakcyjności zajęć oraz pobudziły uczniów do kreatywnego działania.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych matematycznie i przyrodniczo, z szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.

Prowadząca Mirosława Mackiewicz

W ramach projektu EFS „Dasz radę” uczniowie klasy III C uczestniczą w zajęciach rozwijających zainteresowania matematyczno-przyrodnicze. Uczniowie poszerzają i pogłębiają swoją, ćwiczą pamięć i logiczne myślenie, odkrywają tajemnice przyrody i matematyki.

Projekt „Dasz Radę”

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Projekt „Dasz Radę”

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty