Procedura – programy, podręczniki

PROCEDURA DOPUSZCZENIA DO UŻYTKU SZKOLNEGO PROGRAMÓW NAUCZANIA I PODRĘCZNIKÓW

PODSTAWY PRAWNE

1. Rozporządzenie MENiS z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania, programu wychowania przedszkolnego i podręczników oraz zalecanie środków dydaktycznych( Dz. U. z 2002 r., Nr 69, poz. 635 ).

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 ze zm.).

3. Rozporządzenie z 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2002 r., Nr 51 , poz. 58, Dz. U. z 2003 r., Nr 210 , poz. 2041, Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 992),

4. Rozporządzenie MENiS z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia ( Dz. U. z 2004 r., Nr 25, poz. 220),

5. Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich ( Dz. U. z 2008 r., Nr 145, poz. 917)

CEL PROCEDURY

Celem niniejszej procedury jest określenie harmonogramu działań związanych z opracowaniem Szkolnego Zestawu Programów Nauczania i Szkolnego Zestawu Podręczników obowiązujących w Zespole Szkół w Sulechowie oraz określenie uprawnień i obowiązków nauczycieli w tym zakresie.

ZAKRES PROCEDURY

Procedura swym zakresem obejmuje wszystkich nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół w Sulechowie oraz Radę Rodziców.

TERMINOLOGIA

Ilekroć w procedurze jest mowa o:

1. programie nauczania – należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego .

2. podręczniku szkolnym – należy przez to rozumieć książkę zawierającą systematyczną, zgodną z zasadami dydaktyki, prezentację wybranych treści nauczania, ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, opisanych w szczególności jako kształcenie zintegrowane, przedmiot, ścieżka edukacyjna, blok przedmiotowy.

3. środek dydaktyczny – należy przez to rozumieć książkę pomocniczą lub inne przedmioty, przyrządy i urządzenia przydatne nauczycielowi lub uczniowi w procesie dydaktycznym.

4. autorski program nauczania – należy przez to rozumieć program opracowany przez nauczyciela samodzielnie lub z wykorzystaniem programów wpisanych do wykazu programów MEN, pozytywnie zaopiniowany przez nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe z dziedziny wiedzy zgodnej z zakresem treści nauczania , które program obejmuje.

ALGORYTM POSTĘPOWANIA

1. W pierwszej połowie maja każdego roku szkolnego odbywają się posiedzenia zespołów przedmiotowych, na których nauczyciele prowadzący zajęcia z danego przedmiotu lub bloku ustalają zestaw programów nauczania dla danych zajęć edukacyjnych.

2. Przewodniczący zespołów przedmiotowych opracowują pisemny wykaz programów nauczania i wykaz podręczników szkolnych dla określonego etapu edukacyjnego lub w poszczególnych oddziałach i składają go na piśmie do dyrektora w terminie do końca maja danego roku szkolnego.

3. W przypadku zmiany programu i podręcznika nauczyciele dokonują ewaluacji programu nauczania, w oparciu o który realizują proces dydaktyczny w poszczególnych oddziałach i oceny przydatności używanych podręczników.

Ewaluacja programu nauczania winna dotyczyć:

a) zgodności z podstawa programową,

b) stopnia dostosowania do etapu rozwoju i możliwości dziecka,

c) stopnia zapewniania wszechstronnego rozwoju ucznia,

d) zapewniania realizacji standardów egzaminacyjnych,

e) możliwości wyboru podręcznika.

Ewaluacja przydatności podręcznika dotyczy spełniania następujących warunków:

a) poprawności pod względem merytorycznym, dydaktycznym, wychowawczym oraz językowym,

b) zachowania systematyczności wybranych treści nauczania ujętych w podstawie programowej,

c) uwzględnienia aktualnego stanu wiedzy naukowej , w tym metodycznej,

d) zawartości materiału rzeczowego i materiału ilustracyjnego, uwzględniającego odpowiedni poziom kształcenia, zwłaszcza pod względem stopnia trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, terminów i sposobu ich wyjaśniania,

e) zachowania logicznej i spójnej konstrukcji,

f) możliwości wykorzystywania go przez uczniów w samodzielnej pracy,

g) estetyczności szaty graficznej,

h) jakości wykonania podręcznika, umożliwiającej korzystanie z niego przez kilka lat,

i) ceny.

4. Dyrektor szkoły opracowuje szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, obowiązujących w szkole na kolejny rok szkolny. Pisemną wersję opracowania dyrektor przekazuje Radzie Rodziców celem zaopiniowania.

5. Rada Rodziców wyraża opinię na piśmie w terminie 7 dni od otrzymania wykazu programów nauczania i wykazu podręczników, w sposób określony w Regulaminie Rady Rodziców.

6. W terminie do 14 czerwca każdego roku szkolnego dyrektor szkoły przedstawia na Radzie Pedagogicznej wykaz programów nauczania i wykaz podręczników. Rada Pedagogiczna, zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej ustala, w drodze uchwały, odpowiednio Szkolny Zestaw Podręczników i Szkolny Zestaw Programów Nauczania.

7. Dyrektor szkoły do 15 czerwca każdego roku szkolnego podaje do publicznej wiadomości Szkolny Zestaw Programów Nauczania i Szkolny Zestaw Podręczników poprzez wywieszenie wykazów na tablicy ogłoszeń dla rodziców i opublikowanie na stronie www szkoły.

8. Nauczycielom i Radzie Rodziców przysługuje prawo złożenia wniosku o zmianę konkretnego programu nauczania lub podręcznika w każdym dowolnym czasie. Umotywowany wniosek składa się w formie pisemnej do dyrektora szkoły.

9. Wniosek, o którym mowa w punkcie 9 rozpatrywany jest zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków obowiązującą w szkole i z zachowaniem postępowania, jak w pkt. 2, 6, 7.

10. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę o dokonaniu zmian w szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym wykazie podręczników w przypadkach:

a) wykreślenia programu nauczania z listy MEN,

b) wycofania podręcznika z listy podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego,

c) zaprzestania drukowania podręcznika,

d) po rocznej realizacji programu nauczania i stwierdzeniu niskiej efektywności nauczania, małej przydatności podręcznika, wyższych możliwości rozwojowych uczniów.

11. Zmiana, o której mowa w punkcie 9 obowiązuje od początku kolejnego roku szkolnego i nie może być w żadnym przypadku wprowadzona w trakcie roku szkolnego.

Decyzja o dopuszczeniu programów nauczania ogólnego do użytku w Zespole Szkół w Sulechowie

rok szkolny 2012/2013

Odwołując się do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 8 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (DzU nr89, poz. 730), dopuszczam do użytku w szkole niniejsze programy i wpisuję je do „Szkolnego zestawu programów nauczania”:

Oddziały przedszkolne

Przedmiot/klasa Tytuł programu Autorzy programu i modyfikacji Numer dopuszczenia w „Szkolnym zestawie programów nauczania”
0 Program wychowania przedszkolnego „Razem w przedszkolu” J. Andrzejewska

J. Wierucka

1-2012/2013
0 Język angielski w wychowaniu przedszkolnym M. Bogucka

D. Łoś

2-2012/2013
0 W radości dzieci Bożych T. Śmiech 3-2012/2013
I etap – Edukacja wczesnoszkolna
I Program edukacji wczesnoszkolnej. Klasy 1 – 3 J. Brzózka,
K. Harmak,
K. Izbińska,
A. Jesiocha,
W. Went
4-2012/2013
I „Gra w kolory” program nauczania edukacji wczesnoszkolnej JUKA E. Stolarczyk 5-2012/2013
Program nauczania do cyklu podręczników Nasze „Razem w szkole”. Zajęcia komputerowe A. Kulesza 6-2012/2013
I „Kolorowa klasa” program edukacji wczesnoszkolnej w klasach I – III szkoły podstawowej A. Mitoraj-Hebel, 7-2012/2013
II „Kolorowa klasa” program edukacji wczesnoszkolnej w klasach I – III szkoły podstawowej A. Mitoraj-Hebel,

K. Sirak-Stopińska

8-2012/2013
II „Szkoła na miarę” – program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej T. Janicka-Panek 9-2012/2013
III „Szkoła na miarę” – program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej T. Janicka-Panek

B. Bieleń

10-2012/2013
I-III Program nauczania języka angielskiego zgodny z Nową Podstawą Programową dla I etapu edukacyjnego, szkoła podstawowa I. Studzińska,

A. Modela,

M. Kondro,

E. Piotrowska

11-2012/2013
I-III Jesteśmy dziećmi Bożymi

AZ-1-01/1

Komisja KEP

d/s Wychowania Katolickiego

12-2012/2013

II etap klasy IV – VI

Przedmiot/klasa Tytuł programu Autorzy programu i modyfikacji Numer dopuszczenia w „Szkolnym zestawie programów nauczania”
IV „Czytać, myśleć, uczestniczyć” program nauczania ogólnego języka polskiego w kl. IV-VI szkoły podstawowej M. Derlukiewicz 13-2012/2013
V-VI Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej E. Klawa,

H. Marszałek,

D. Chwastek,

A. Ciesielska

14-2012/2013
IV-VI Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla kl. 4-6 szkoły podstawowej M. Ellis,

A. Rak

15-2012/2013
IV-VI Język niemiecki. Program nauczania dla klas IV-VI szkoły podstawowej – kurs dla początkujących

DKOS-5002-57/05

A. Potapowicz 16-2012/2013
IV Program autorski z historii i społeczeństwa dla kl. IV szkoły podstawowej W. Surdyk-Fertsek,

B. Szeweluk-Wyrwa,

G. Wojciechowski

17-2012/2013
V-VI Człowiek i jego cywilizacja W. Surdyk-Fertsek,

B. Szeweluk-Wyrwa,

G. Wojciechowski

18-2012/2013
IV „Tajemnice przyrody” J. Golanko
V-VI „Przyroda” dla klas IV-VI szkoły podstawowej M. Kłyś,

E. Sulejczak

19-2012/2013
IV Matematyka z kluczem M. Braun,

A. Mańkowska,

M. Paszyńska

nauczyciele matematyki

20-2012/2013
V-VI Matematyka z plusem M. Jucewicz
M. Karpiński
J. Lech
nauczyciele matematyki
21-2012/2013
IV-VI Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szkole podstawowej D. Kiałka

nauczyciele informatyki

22-2012/2013
IV-VI Program nauczaniaogólnego zajęć technicznych w kl. IV-VI szkoły podstawowej L. Łabecki 23-2012/2013
IV-VI Program wychowania fizycznego II etap edukacyjny M. Śmiglewska 24-2012/2013
IV Poznaje Boga i w Niego wierzę

AZ-2-01/10

Komisja KEP

d/s Wychowania Katolickiego

25-2012/2013
V-VI Wezwani przez Boga

AZ-2-01/1

Komisja KEP

d/s Wychowania Katolickiego

26-2012/2013
VI WDŻ. Program nauczania dla klas V-VI szkoły podstawowej T. Król,

K. Maśnik,

G. Węglarczyk

27-2012/2013
IV-VI „Do dzieła” Program ogólnego nauczania plastyki w kl. IV-VI B. Ozga-Morawska

E. Kozyra

A. Niesułowska

28-2012/2013
IV-VI Muzyka dla klas IV-VI 29-2012/2013

III etap klasy I – III

Przedmiot/klasa Tytuł programu Autorzy programu i modyfikacji Numer dopuszczenia w „Szkolnym zestawie programów nauczania”
I-III Swoimi słowami. Program nauczania języka polskiego w gimnazjum A. Brożek, D. Zych,

A. Ciesielska,

W. Głowacki,

M. Pułka

30-2012/2013
I-III Program nauczania języka angielskiego. Poziom III.0 i III.1 B. Tittenbrun,

E. Piotrowska

31-2012/2013
I-III Program nauczania języka niemieckiego w gimnazjum.
Kurs rozszerzony dla początkujących i kontynuujących naukę DPN-50016/08
P. Piszczatowski 32-2012/2013
I-III Program nauczania historii w gimnazjum w klasach I-III T. Małkowski,

J Rześniowiecki

33-2012/2013
I „Dziś i jutro” program nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwie w kl. I-III gimnazjum T. Kowalewska 34-2012/2013
II-III Wiedza o społeczeństwie. Program nauczania dla gimnazjum E. Dobrzycka,

K. Makara

35-2012/2013
I-III Matematyka 1, 2, 3. Podręcznik do gimnazjum M. Dobrowolska z zespołem 36-2012/2013
I-III Świat fizyki B. Saganowska 37-2012/2013
I-III Program nauczania chemii w gimnazjum. Nowa Era T. Kulawik,

M. Litwin

38-2012/2013
I-III Program nauczania biologii w gimnazjum „Puls życia” A. Zdziennicka 39-2012/2013
I-III Program nauczania geografii w gimnazjum – Planeta Nowa E. M. Tuz,

D. Szczypiński

40-2012/2013
I-II Informatyka Europejczyka. Program nauczania w gimnazjum J. Pańczyk

nauczyciele informatyki

41-2012/2013
III Autorski program nauczania informatyki w gimnazjum A. Dach, A. Mieszkiel

B. Klimek

42-2012/2013
I-III Technika. Program nauczania zajęć technicznych w gimnazjum U. Białka 43-2012/2013
I-II „W tym cała sztuka” program nauczania plastyki w gimnazjum J. Gumla

A. Godyń

44-2012/2013
I-III Ruch – zdrowie dla każdego. Program nauczania wychowania fizycznego S. Żołyński 45-2012/2013
I-II Pójdź za Jezusem

AZ-3-01/10

Komisja KEP

d/s Wychowania Katolickiego

46-2012/2013
III Wierzyć Chrystusowi

AZ-3-01/1

Komisja KEP

d/s Wychowania Katolickiego

47-2012/2013
I-III WDŻ. Program nauczania dla kl. I-III gimnazjum T. Król, K. Maśnik, G. Węglarczyk 48-2012/2013
III Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa bezpiecznie J. Słoma 49-2012/2013
I-III Muzyczny świat T. Wójcik 50-2012/2013

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Projekt „Dasz Radę”

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty