Rada Rodziców

Rada Rodziców


Rada Rodziców realizuje swoje cele opierając się na pracy społecznej swoich członków i przeznacza całkowity dochód na działalność określoną w Regulaminie, dla dobra uczniów oraz funkcjonowania
Szkoły.


Cele działalności Rady Rodziców:
– reprezentowanie ogółu rodziców szkoły,
– integracja rodziców oraz zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą,
– wspieranie dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej działalności szkoły oraz udzielanie pomocy materialnej w tym zakresie.
– występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW w r. szk. 2018/2021
– Adam Nowak
– Anna Bućko
– Iwona Gawarzewska
– Tomasz Hołowko

Konto Rady Rodziców: PKO BP SA ODDZIAŁ 1 W SULECHOWIE 58 1020 5402 0000 0902 0408 6252

 

Warunki Ubezpieczenia Uczniów w roku szkolnym 2020-2021

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Projekt „Dasz Radę”

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty