Rada Rodziców

RADA RODZICÓW W ZESPOLE SZKÓŁ W SULECHOWIE

JAK DZIAŁAMY?

Rada Rodziców w Zespole Szkół w Sulechowie działa na podstawie Art. 53 i 54 Ustawy z dn. 11 kwietnia 2007 r. o zmianie Ustawy  o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz. 542) oraz Regulaminu Rady Rodziców Zespołu Szkół w Sulechowie.

Rada Rodziców realizuje swoje cele opierając się na pracy społecznej swoich członkóhttp://zs3-sulechow.pl/wp-admin/post.php?post=6172&action=edit&message=1w i przeznacza całkowity swój dochód na działalność określoną w Regulaminie.

JAKIE MAMY CELE?

CELE DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW:

 • reprezentowanie ogółu rodziców szkoły,
 • integracja rodziców oraz zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą,
 • wspieranie dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej działalności szkoły oraz udzielanie pomocy materialnej w tym zakresie.
 • występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

JAKIE MAMY KOMPETENCJE?

KOMPETENCJE RADY RODZICÓW:

 • uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły, programu profilaktyki,
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowywania szkoły
 • opiniowanie projektu planów związanych z funkcjonowaniem szkoły w danym roku szkolnym, opracowywanych przez dyrektora szkoły,
 • opiniowanie terminarza dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych na dany rok szkolny,
 • opiniowanie na wniosek dyrektora szkoły innych spraw związanych z funkcjonowaniem placówki,
 • uczestnictwo w organizowaniu przedsięwzięć związanych z działalnością dydaktyczno – wychowawczą szkoły oraz ukierunkowanych na pozyskiwanie funduszy na rozwój szkoły,
 • gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz pozyskiwanie środków finansowych z innych źródeł z przeznaczeniem ich na potrzeby szkoły,
 • utrzymywanie stałego kontaktu z dyrekcją, Rada Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.

JAKĄ MAMY ORGANIZACJĘ?

ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA RADY RODZICÓW:

 • Rady Rodziców Oddziałowe (Klasowe) w składzie trzech osób wybierane są na pierwszym zebraniu rodziców uczniów danej klasy w każdym roku szkolnym. W wyborach tych jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
 • Radę Rodziców tworzą przedstawiciele z Klasowych Rad Rodziców (Oddziałowych), po jednym z każdej klasy.
 • Rada Rodziców na pierwszym zebraniu wybiera ze swego grona w głosowaniu jawnym lub tajnym przynajmniej trzyosobowe Prezydium Rady Rodziców (Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza).
 • Prezydium Rady Rodziców jest wewnętrznym organem, kierującym pracami Rady Rodziców, kieruje całokształtem prac Rady Rodziców w okresie miedzy jej posiedzeniami, nadzoruje pracę stałych i doraźnych zespołów problemowych, jeśli takie powstaną przy Radzie Rodziców, informuje na bieżąco Radę Rodziców o swojej działalności oraz reprezentuje Radę Rodziców poza szkołą.

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW w r. szk. 2013/2014:

 • Izabela Wojewoda
 • Agnieszka Mieszkiel
 • Sylwia Fedorczuk
 • Roman Bajor
 • Paweł Konsur
 • Jerzy Świątek

JAK FINANSUJEMY NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ?

FUNDUSZ RADY RODZICÓW jest tworzony:

 • z dobrowolnych składek rodziców dzieci uczących się w szkole,
 • z wpłat osób fizycznych, organizacji i instytucji,
 • z dotacji, prowizji i odsetek bankowych,
 • ze środków uzyskanych z festynów, balów, imprez organizowanych przez Radę Rodziców.

NA CO IDĄ ŚRODKI Z FUNDUSZU RADY RODZICÓW?

Środki gromadzone na koncie Rady Rodziców są przeznaczane na finansowanie statutowej działalności szkoły oraz projektów ważnych dla szkoły i uczących się w niej dzieci.

Szczególnie dbamy o rozwój zainteresowań dzieci, ich zdolności, pasji, uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego, bezpieczeństwo w szkole oraz pomoc wszystkim uczniom, którzy potrzebują wsparcia finansowego i rzeczowego.

KONTO RADY RODZICÓW: BZ WBK S.A. o/ Sulechów 53 1090 1580 0000 0001 1776 9805

AKTUALNY STAN KONTA RADY RODZICÓW: 12 151,29 zł

Na stan konta Rady Rodziców w r. szk. 2013/2014 składają się:

 • środki finansowe z ubiegłego roku,
 • środki z Balu Andrzejkowego 2013,
 • środki z dobrowolnych składek i wpłat rodziców w 2014 roku,
 • odsetki bankowe.

Dziękujemy za wszystkie wpłaty na fundusz RADY RODZICÓW!

Chcielibyśmy wymienić te klasy, które zebrały najwięcej pieniążków w r. szk. 2013/2014:

 • klasa II d (SP) – 440 zł
 • klasa III B (GIM) – 410 zł
 • klasa II a (SP) – 380 zł
 • klasa I b (SP) – 380 z
 • klasa I B (GIM) – 300 zł
 • klasa III b (SP) – 300 zł

DZIĘKUJEMY I GRATULUJEMY UCZNIOM, RODZICOM I WYCHOWAWCOM! :)

SZCZEGÓŁOWE ROZLICZENIE FINANSÓW RADY RODZICÓW:

za rok 2012/2013:
PRZYCHÓD ROZCHÓD
14 707,66 zł z Balu Andrzejkowego 2012 13 616,10 zł zakup ławeczek na korytarze
300,00 zł z Balu Gimnazjalnego 2013 300,00 zł warsztaty Pieśni Religijnej
94,89 zł konto / odsetki bankowe 429,00 zł tablet (nagroda dla najlep. ucznia)
15 102,55 zł 14 345,10 zł
SALDO: 757,45 zł
za rok 2013/2014:
PRZYCHÓD ROZCHÓD
757,45 zł z ub. roku szk. 100,00 zł na Koło Plastyczne (na org. 40-lecia)
5 800,00 zł z Balu Andrzejkowego 2013 249,97 zł zakup nagrody na 40-lecie
6 680,00 zł wpłaty rodziców ze składek 200,06 zł zakup książek na nagrody Mały Mistrz Ortografii
113,87 zł odsetki bankowe (stan na koniec 04/2014) 200,00 zł zapomoga losowa dla ucznia (zakup książek)
350,00 zł dobrowolne wpłaty rodziców (RR) 200,00 zł zapomoga losowa dla ucznia
600,00 zł dofinansowanie warsztatów Pieśni Relig.
13 701,32 zł 1 550,03 zł
SALDO: 12 151,29 zł

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH RODZICÓW DO WSPÓŁPRACY!

Najbliższe ZEBRANIE RADY RODZICÓW: 12.06.2014 (czwartek), g. 18.00

W programie zebrania: podsumowanie działalności Prezydium Rady Rodziców za rok. szk. 2013/2014, rozliczenie finansowe RR, plany zakupów projektorów multimedialnych, opiniowanie zestawów podręczników i in.

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Projekt „Dasz Radę”

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty