Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Sulechowie w sprawie wznowienia opieki dla dzieci w Oddziale Przedszkolnym

9 maja 2020

Szanowni Rodzice/Opiekunowie,

decyzją rządu od 6 maja 2020 r. będą otwierane przedszkola, oddziały przedszkolne, żłobki i inne formy wychowania przedszkolnego, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

W związku z powyższym Dyrektor Szkoły Podstawowej im Janusza Kusocińskiego  w Sulechowie informuje, że oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej będzie otwarty od 11 maja 2020 r. w godzinach 08:00-13:00. W oddziale przedszkolnym odbywać się będą tylko zajęcia opiekuńcze.

Miejsce przebywania dzieci-budynek C sala 7.

Zgodnie z zaleceniami GIS i MZ zostają wprowadzone poniższe warunki i wytyczne przyjęcia, i zapewnienia opieki dzieciom:

Zgłoszenie dziecka do oddziału przedszkolnego:

 • W pierwszej kolejności z oddziału przedszkolnego powinny skorzystać dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
 • Pierwszeństwo przyjęcia do oddziału mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • Rodzice/opiekunowie, którzy chcą skorzystać z zapewnienia opieki przez oddział przedszkolny muszą powiadomić dyrektora placówki za pośrednictwem nauczyciela oddziału przedszkolnego do 7 maja 2020 r.
 • Po 11 maja w przypadku zaistnienia konieczności oddania dziecka pod opiekę oddziału przedszkolnego i niezgłoszenie chęci skorzystania z opieki do 7 maja 2020 r., rodzic zobowiązany jest do zgłoszenia dziecka nauczycielowi oddziału dzień wcześniej do godziny 12:00. Dzieci będą mogły być przyprowadzone po potwierdzeniu wolnego miejsca. Bez potwierdzenia wolnego miejsca dziecko nie będzie przyjęte do oddziału.
 • Utworzona zostanie jedna grupa, w związku z tym ilość miejsc będzie ustawowo ograniczona, dopuszcza się możliwość utworzenia drugiej grupy w przypadku zwiększenia ilości zgłoszonych dzieci.

Bezpieczeństwo:

 • Każdy rodzic/opiekun zobowiązany jest do przekazania istotnych informacji o stanie zdrowia dyrektorowi placówki za pośrednictwem nauczyciela.
 • Jeżeli któryś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji dziecko nie może być zgłoszone do oddziału przedszkolnego. Wszyscy domownicy muszą pozostać w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Dzieci, jeśli ukończyły 4 rok życia, musza mieć zapewnioną indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
 • Przed wejściem do oddziału przedszkolnego zarówno dziecko jak i rodzic/opiekun muszą zdezynfekować ręce specjalnym żelem, znajdującym się przy drzwiach wejściowych. Wszyscy muszą mieć założoną indywidualną osłonę nosa i ust maseczkę.
 • Przed każdym wejściem dziecka do oddziału pracownik obsługi będzie dokonywał pomiaru temperatury, wynik pomiaru nie będzie nigdzie odnotowywany. Jeżeli dziecko będzie miało temperaturę powyżej 37,5 o nie będzie przyjęte do oddziału. Jeżeli rodzic/opiekun nie wyraża zgody na pomiar temperatury nie będzie mógł oddać dziecka pod opiekę oddziału przedszkolnego.
 • Do oddziału przedszkolnego można przyprowadzić tylko zdrowe dziecko, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 • Dyrektor ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, u którego pracownik przyjmujący dziecko zauważy niepokojące objawy.
 • Przyprowadzać i odbierać dziecko może tylko jeden rodzic/opiekun.
 • W przypadku przyjścia na raz kilkoro rodziców/opiekunów z dziećmi, wejście możliwe będzie pojedynczo, pozostałe osoby będą musiały oczekiwać na wejście do oddziału w oznaczonej bezpiecznej odległości – odstęp 2 m.
 • Rodzic/opiekun nie może wejść do sali, nauczyciel lub pracownik obsługi będzie odbierał dziecko od rodziców i po zdjęciu okrycia wierzchniego, zmiany obuwia i po umyciu rąk przez dziecko będzie je wprowadzał na salę.
 • Odbiór dzieci będzie wyglądał podobnie. Nauczyciel lub pracownik obsługi będzie przyprowadzać dziecko. Po przebraniu i umyciu rąk dziecko będzie mogło opuścić placówkę.
 • Odpowiedzialność oddziału przedszkolnego rozpoczną się z chwilą odebrania dziecka od rodzica/opiekuna i kończy z chwilą przekazania dziecka rodzicowi/opiekunowi.
 • Niedozwolone jest podawanie dziecku ręki, branie na ręce lub prowadzenie za rękę przez pracownika obsługi lub nauczyciela.
 • Z sali zostaną usunięte wszystkie zabawki, które nie będą mogły być poddane bieżącej dezynfekcji np. misie, lalki itp. Pozostałe zabawki, stoliki, krzesełka i inne przedmioty będą regularnie dezynfekowane zgodnie z wytycznymi GISu.
 • Sala będzie wietrzona co godzinę a toalety będą dezynfekowane po każdym dziecku.
 • Dzieci nie mogą przynosić do oddziału przedszkolnego swoich zabawek.
 • Do opieki nad dziećmi w oddziale przedszkolnym wyznaczeni zostali: 2 nauczycieli i 2 pracowników obsługi. Każdemu nauczycielowi przypisany będzie jeden i ten sam pracowników obsługi. Nauczyciele i obsługa będą pracować w systemie zmianowym – tygodniowym.
 • Każdy z pracowników został przeszkolony w tematyce profilaktyki i przeciwdziałania rozprzestrzeniania się koronawirusa (COVID-19).
 • Do oddziału przedszkolnego nie będą dostarczane obiady, rodzice/opiekunowie muszą zapewnić posiłki swoim dzieciom.
 • Dzieci w trakcie posiłków i zabawy przy stolikach będą siedzieć w bezpiecznej odległości – maksymalnie po 2 przy jednym stoliku (naprzeciwko siebie przy krótszych bokach).
 • Wydzielone zostało pomieszczenie do izolacji odpowiednio wyposażone w żel do dezynfekcji i środki ochrony osobistej.
 • Każdy z rodziców oddający dziecko pod opiekę musi przekazać nauczycielowi aktualny numer telefonu, pod którym będzie dostępny cały czas.

 

Zalecenia:

 • Rodzic/opiekun zobowiązany jest do regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny. Należy podkreślać, że powinno unikać dotykania oczu, nosa, ust, często myć ręce wodą i mydłem, i nie podawać ręki na powitanie.
 • Rodzic/opiekun zobowiązany jest zwrócić uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 • Należy omówić jak będzie wyglądał pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym.

 

Ponadto należy pamiętać, że istnieje realne zarażaniem koronawirusem. Proszę przeanalizować czy na pewno nie mają Państwo możliwości zapewnienia opieki swoim dzieciom, proszę wziąć pod uwagę czy ktoś z domowników nie ma chorób współistniejących lub jest w grupie ryzyka.

Informujemy, że środki do dezynfekcji mogą wywoływać uczulenie lub alergię i za to szkoła nie ponosi odpowiedzialności. Wszystkie zakupione środki do dezynfekcji mają odpowiednie atesty i są dopuszczone do użytkowania w obiektach publicznych.

W obecnej sytuacji należy w pierwszej kolejności kierować się troską o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci i innych członków rodziny.

Z mojej strony zapewniam, że wszystkie wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia zostaną wprowadzone, każdy z pracowników zostanie odpowiednio wyposażony w środki ochrony osobistej i przeszkolony.

 

Procedura postępowania w razie stwierdzenia u pracownika lub ucznia zakażenia koronawirusem COVID-19

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania w razie stwierdzenia u pracownika lub ucznia zakażenia koronawirusem COVID-19

Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie wznowienia opieki w oddziale przedszkolnym

Organizacja opieki w oddziale przedszkolnym podczas epidemii koronawirusa

Procedura postepowania w okresie epidemii zakażeń koronawirusem COVID-19

Zarządzenie dyrketora w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale Przedszkolnym

 

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Projekt „Dasz Radę”

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty