Uwaga!

25 marca 2020

Szanowni Państwo

W związku z zaistniałą sytuacją i potrzebą zorganizowania kształcenia na odległość przekazuję do Państwa wiadomości zasady funkcjonowania szkoły obowiązujące od 26 marca 2020r. Mam świadomość, że organizując nową, szkolną rzeczywistość napotkamy nowe sytuacje, okoliczności i problemy. Liczę na dobrą współpracę z Państwem opartą na  zrozumieniu i otwartości. Możecie Państwo zdalnie kontaktować się ze szkołą poprzez pocztę i dziennik elektroniczny oraz telefonicznie (e-mail: sekretariat@zs3-sulechow.pl ; tel.693852769).

Niezależnie- w imię tak pojmowanego bezpieczeństwa- apeluję do Państwa o wyegzekwowanie zakazu opuszczania domów przez dzieci. Sami także ograniczmy wyjścia z domu do stanu absolutnej konieczności.

Wszystkim Państwu, dzieciom, Waszym najbliższym przesyłam wyrazy wsparcia i życzę zdrowia.

Dyrektor szkoły Romuald Modrzyk

Zasady organizacji kształcenia na odległość obowiązujące w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sulechowie od 26 marca 2020r.:

Podstawowym narzędziem oraz kanałem informacyjnym służącym zdalnej komunikacji pomiędzy nauczycielami, uczniami i rodzicami jest dziennik elektroniczny Librus.

Zajęcia organizowane są według planu tygodniowego opracowanego dla poszczególnych oddziałów z zachowaniem zasad bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Nauczyciele realizując podstawę programową mogą wprowadzać modyfikacje w obrębie przyjętych do realizacji programów nauczania; oni też decydują o doborze treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach w kolejnych tygodniach prowadzenia edukacji na odległość oraz o doborze źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć.

Zajęcia organizowane w ramach kształcenia na odległość realizują nauczyciele z wykorzystaniem:

-Platformy Librus (jako podstawowego narzędzia),

-Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (udostępnionej pod adresem www.epodreczniki.pl),

-materiałów dostępnych na stronach internetowych obsługujących sprawy oświaty i wychowania oraz CKE i OKE,

-materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,

-innych materiałów wskazanych przez nauczyciela.

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowane są:

-przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela ( prace uczniowskie tj. karty pracy, zadania edukacyjne, projekty, prace plastyczne itp.) potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dającym podstawę do oceny pracy ucznia,

-z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (Platforma Librus jako środek podstawowy, prezentacje, filmy, aplikacje i komunikatory internetowe),

-przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu; nauczyciele prowadzący zajęcia mają obowiązek poinformować uczniów lub rodziców o źródłach i materiałach niezbędnych do realizacji zajęć, z których uczniowie lub ich rodzice mogą korzystać.

Prace uczniowskie powstałe podczas realizacji kształcenia na odległość oceniane są według kryteriów i reguł zawartych w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania; monitorowanie postępów uczniów w nauce oraz informowanie uczniów lub ich rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach odbywa się poprzez dziennik elektroniczny Librus.

Konsultacje dla uczniów i rodziców realizują nauczyciele prowadzący zajęcia w formie wymienianych na bieżąco informacji zwrotnych za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.

Nauczyciele odnotowują realizację zajęć w dzienniku elektronicznym; uczniowie potwierdzają uczestnictwo w zajęciach w danym dniu poprzez odbiór materiałów wysłanych przez nauczyciela.

Samorząd Uczniowski

Gazetka Szkolna

Projekt „Dasz Radę”

Matematyka bez granic

SOS Siatkarski Ośrodek Szkolny

Patron szkoły

Certyfikaty